قابل توجه فراگیران دوره تور لیدری و مدیر فنی

قابل توجه فراگیران دوره تور لیدری و مدیر فنی

توصیه می شود در صورتی که تا کنون در آزمون جامع بهمن 95 ثبت نام نکرده اند، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند زیرا:

1. نمره قبولی در هر درس آزمون برای دوره بعد محفوظ می ماند.

2. این آزمون نمره منفی ندارد.

3. پرونده های آموزشی بیشتر از دو سال اعتبار نخواهند داشت.

4. هر فراگیر تنها سه بار مجاز به شرکت در آزمون جامع می باشد.

5. هزینه شرکت در آزمون جامع افزایش خواهد یافت.

6. سازمان میراث فرهنگی برای دوره های آموزشی راهنمایان تور در آینده، تغییرات روند برگزاری دوره را در نظر گرفته است.

7. در منابع و عناوین دروس آزمون جامع راهنمایان تور برای دوره های آتی تغییراتی به وجود خواهد آمد.

8. مراحل دریافت کارت تورلیدری سخت تر خواهد شد.

9. روند طراحی سوالات به تدریج تخصصی تر خواهد شد.

10. شهریه دوره راهنمایان تور افزایش خواهد یافت.

آزمون جامع تو رلیدری بهمن 95

آزمون جامع مدیر فنی بهمن 95