بازدید از موزه ایران باستان

به اطلاع فراگیران عزیز دوره تور لیدری پنج شنبه ها ورودی بهمن 94 می رساند کلاس روز پنج شنبه 95/5/7 از ساعت 11 الی 14 بصورت بازدید از موزه ایران باستان برگزار خواهد شد. لطفا راس ساعت در ورودی موزه حضور داشته باشید.
آدرس موزه: میدان امام خمینی، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان سی تیر، خیابان پروفسور رولن، شماره یک