ویزای سویس

بازرگاني: تلكس يا فكس از طرف 6 شركت دعوت كننده با مشخصات كامل افراد دعوت شده (شماره پاسپورت و يا تاريخ تولد) و تقبل تام هزينه ها در سوئيس و هزينه بازگشت به ايران.

تحصيلي: تسلط به زبان آلماني يا فرانسه، كپي گواهي پذيرش از دانشگاه، 3 فرم، عكس اسپانسر و معرف در سوئيس.

مقررات كلي جهت كليه درخواست كنندگان:

 

o پاسپورت بايد شش ماه پس از پايان مدت اقامت مورد نظر در سوئيس معتبر باشد.

o اجازه خروج معتبر از ايران

o فتوكپي از صفحات 2 تا 9 پاسپورت و از صفحات رواديدهاي معتبر.

o بليط رفت و برگشت معتبر و تأييد شده.

o اصل اجازه شناسنامه و فتوكپي آن.

o پاسپورت معتبر همسر

o يك قطعه عكس جديد به اندازه عكس پاسپورت از هر متقاضي

o فرم تكميل شده با ماشين تحرير با حروف بزرگ

o در صورتي كه مقصد نهايي كشور سوئيس نميباشد، داشتن ویزای معتبر و بليط هوائي تأييد شده براي كشور مقصد.

o در صورت لزوم سفارت مختار است تا هرگونه مدارك ديگري را از متقاضي رواديد مطالبه نمايد.

بازرگاني :

تلكس يا فاكس دعوتنامه مستقيم خطاب به سفارت

سوئيس در تهران توسط مؤسسه دعوت كننده،‌ نام ، شماره گذرنامه، تاريخ تولد، آدرس دقيق و مدت اقامت فرد و يا افراد دعوت شده، با قيد و ضمانت مخارح احتمالي و بازگشت به ايران، مدرك يا مداركي مبين رابطه بازرگاني بين متقاضي و شركت مربوطه سوئيسي بايد هنگام مصاحبه رواديد ارائه گردد. خواهشمند است توجه فرمائيد كه هيچگونه دعوتنامه اي از تلكس عمومي يا كابين فاكس عمومي ارسال شده باشد مورد قبول نميباشد.

ديدار خويشاوندان:

رواديد تنها براي اعضاي خانواده كه قصد ديدار خويشان نزديك خود (مادر، پدر، فرزندان، مادربزرگ، پدربزرگ) در سوئيس بايد فرم تعهد نامه اي را تكميلي كند كه اين فرم را ميتوانند از پليس شهر مربوطه در سوئيس دريافت دارند. فرم مذكور بايد توسط دفتر پليس اتباع بيگانه كانتون مربوطه امضاء و مهر شده و توسط دفتر پليس اتباع فدرال بيگانه در برن به اين سفارت ارسال گردد.

معالجه پزشكي در سوئيس:

تأييديه كسي توسط بيمارستان يا پزشك در سوئيس مبين اينكه در تاريخ معيني در انتضار بيمار براي معالجه هستند. در اين تأييديه نام بيما و اين كه چرا در سوتيس بايد معالجه انجام شود بايد ذكر گردد.

بيمارستان يا پزشك خطاب به سفارت تأييد نمايد كه مخارج برآورد شده به نحو مطمئني تأمين شده است در صورت نياز به همراه نام همراه بايد در تأييدنامه ذكر شود.

رواديد ترانزيت:

داشتن ویزای كشور مقصد نهائي

بليط هوائي تأييد شده از تهران به مقصد نهائي (براي يك بار ورود به سوئيس) و با رفت و برگشت (براي دو بار ورود) لازم است.

براي دارندگان رواديد يا اجازه اقامت معتبر از ايالت متحده آمريكا، كانادا يا كشورهاي منطقه اروپا رواديدي ترانزيت مورد نياز نميباشد.

تذكر مهم: چنانچه دلايل ارائه شده براي دريافت رواديد غير واقعي بوده و ديگر مصداقي نداشته باشد هر زمان امكان دارد از ورود به سوئيس در مرز جلوگيري بعمل آيد. صدور عملي رواديد در نهايت تنها در اختيار كامل سفارت سوئيس در تهران ميباشد و حتي چنانچه تمامي شرايط فوق الذكر نيز محق گشته باشد تقاضاي رواديد ميتواند بدون هيچ توضيحي رد شود. هزينه رواديد براي هر جلد پاسپورت 8 هزار تومان.

يكشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8 تا 11

آدرس: خيابان الهيه، خيابان بوستان، خيابان ياسمن، شماره 1/13

تلفن: 7-2268226

 

‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳