ویزای قبرس

قبرس شمالي: (ترك نشين): ویزا بدو ورود در تركيه.

تلفن: 4-22565933 و 22565371

قبرس جنوبی (یونانی نشین): رواديد در تهران صادر ميشود.

آدرس: خيابان فرمانيه، خيابان سعيدي، شماره 55

تلفن: 22299795 – 22299794

 

 

 

 

‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳