نرخ بیمه مسافرتی


منطقه شنگن با تعهد 50 هزار یورو
  Less than 12 13 To 65 66 To 70 71 To 75 76 To 80 81 and older
 1 To 7 232,000 461,000 690,000 919,000 1,380,000 1,838,000
 8 To 15 449,000 897,000 1,343,000 1,791,000 2,686,000 3,580,000
 16 To 23 531,000 1,061,000 1,591,000 2,120,000 3,180,000 4,239,000
 24 To 31 556,000 1,108,000 1,662,000 2,214,000 3,321,000 4,429,000
 32 To 45 855,000 1,709,000 2,561,000 3,415,000 5,121,000 6,829,000
 46 To 62 967,000 1,932,000 2,898,000 3,862,000 5,794,000 7,724,000
 63 To 92 1,385,000 2,767,000 4,152,000 5,534,000 8,301,000 11,067,000
 6 Months 2,574,000 5,146,000 7,717,000 10,289,000 15,434,000 20,577,000
 1 Year 4,356,000 8,712,000 13,068,000 17,423,000 26,134,000 34,846,000
عوارض: 0 درصد
سایر توضیحات: منطقه شنگن طلائی تعهد هزینه پزشکی 50000 یورو (حق بیمه ها به ریال است)

منطقه شنگن با تعهد 30 هزار یورو
  Less than 12 13 To 65 66 To 70 71 To 75 76 To 80 81 and older
 1 To 7 204,000 408,000 610,000 814,000 1,220,000 1,626,000
 8 To 15 411,000 820,000 1,229,000 1,639,000 2,455,000 3,276,000
 16 To 23 477,000 955,000 1,432,000 1,908,000 2,862,000 3,814,000
 24 To 31 502,000 1,003,000 1,503,000 2,003,000 3,002,000 400,400
 32 To 45 784,000 1,567,000 2,350,000 3,133,000 4,699,000 6,264,000
 46 To 62 880,000 1,757,000 2,623,300 3,510,000 5,263,000 7,017,000
 63 To 92 1,247,000 2,492,000 3,736,000 4,981,000 7,410,000 9,960,000
 6 Months 2,326,000 4,651,000 6,974,000 9,302,000 13,951,000 18,601,000
 1 Year 3,952,000 7,899,000 11,849,000 15,799,000 23,699,000 31,596,000
عوارض: 0 درصد
سایر توضیحات: شنگن با تعهد تا 30000 يورو (حق بیمه ها به ریال است)

منطقه سراسر جهان با تعهد 50 هزار یورو
  Less than 12 13 To 65 66 To 70 71 To 75 76 To 80 81 and older
 1 To 7 345,000 690,000 1,033,000 1,380,000 2,067,000 2,757,000
 8 To 15 673,000 1,344,000 2,013,000 2,686,000 4,027,000 5,370,000
 16 To 23 797,000 1,590,000 2,385,000 3,181,000 4,770,000 6,358,000
 24 To 31 832,000 1,662,000 2,492,000 3,321,000 4,981,000 6,640,000
 32 To 45 1,282,000 2,561,000 3,842,000 5,120,000 7,681,000 10,243,000
 46 To 62 1,444,000 2,886,000 4,329,000 5,770,000 8,652,000 11,538,000
 63 To 92 2,083,000 4,163,000 6,243,000 8,323,000 12,485,000 16,647,000
 6 Months 3,857,000 7,711,000 11,568,000 15,423,000 23,135,000 30,842,000
 1 Year 6,533,000 13,069,000 19,602,000 26,134,000 39,203,000 52,268,000
عوارض: 0 درصد
سایر توضیحات: منطقه سراسر جهان تعهد هزینه پزشکی 50000 یورو (حق بیمه ها به ریال است)

منطقه سراسر جهان بغیر از آمریکا, کانادا با تعهد 50 هزار یورو
  Less than 12 13 To 65 66 To 70 71 To 75 76 To 80 81 and older
 1 To 7 243,000 483,000 726,000 966,000 1,447,000 1,931,000
 8 To 15 470,000 942,000 1,410,000 1,880,000 2,820,000 3,759,000
 16 To 23 558,000 1,115,000 1,670,000 2,227,000 3,340,000 4,452,000
 24 To 31 582,000 1,163,000 1,742,000 2,324,000 3,486,000 4,650,000
 32 To 45 898,000 1,794,000 2,691,000 3,585,000 5,378,000 7,171,000
 46 To 62 1,012,000 2,021,000 3,029,000 4,040,000 6,058,000 8,078,000
 63 To 92 1,457,000 2,914,000 4,371,000 5,827,000 8,740,000 11,653,000
 6 Months 2,699,000 5,399,000 8,097,000 10,798,000 16,194,000 21,593,000
 1 Year 4,573,000 9,148,000 13,721,000 18,295,000 27,440,000 36,588,000
عوارض: 0 درصد
سایر توضیحات: منطقه سراسر جهان به غیر از آمریکا ،کانادا،و ژاپن تعهد هزینه پزشکی 50000 یورو (حق بیمه ها به ریال است)

منطقه خاورمیانه, آفریقا با تعهد 15 هزار یورو
  Less than 12 13 To 65 66 To 70 71 To 75 76 To 80 81 and older
 1 To 7 109,000 216,000 325,000 432,000 648,000 864,000
 8 To 15 211,000 424,000 635,000 846,000 1,271,000 1,693,000
 16 To 23 251,000 504,000 755,000 1,007,000 1,510,000 2,013,000
 24 To 31 262,000 525,000 787,000 1,050,000 1,575,000 2,099,000
 32 To 45 445,000 889,000 1,334,000 1,779,000 2,670,000 3,560,000
 46 To 62 459,000 919,000 1,378,000 1,837,000 2,753,000 3,672,000
 63 To 92 658,000 1,315,000 1,973,000 2,630,000 3,946,000 5,262,000
عوارض: 9 درصد
سایر توضیحات: این جدول فقط شامل نرخ بیمه ها مخصوص ترکیه می باشد. تعهد هزینه پزشکی 15000یورو (حق بیمه ها به ریال است)

کشورهای حوزه ی خلیج فارس
  Less than 12 13 To 65 66 To 70 71 To 75 76 To 80 81 and older
 1 To 7 86,000 173,000 259,000 346,000 518,000 691,000
 8 To 15 170,000 341,000 510,000 680,000 1,021,000 1,361,000
 16 To 23 200,000 400,000 600,000 800,000 1,198,000 1,598,000
 24 To 31 211,000 421,000 632,000 843,000 1,264,000 1,685,000
 32 To 45 357,000 713,000 1,069,000 1,426,000 2,139,000 2,851,000
 46 To 62 368,000 734,000 1,102,000 1,469,000 2,203,000 2,938,000
 63 To 92 527,000 1,053,000 1,579,000 2,105,000 3,158,000 4,213,000
عوارض: 0 درصد
سایر توضیحات: منطقه کشورهای عربی (بحرین - کویت - عمان - قطر - امارات - عربستان سعودی ) تعهد هزینه پزشکی 10000 یورو (حق بیمه ها به ریال است) این بیمه ها فقط توسط بیمه سامان صادر می شود. لطفا به هنگام ثبت، سایر شرکت های بیمه گر را انتخاب نفرمایید.

منطقه عربستان (حج)
  Less than 12 13 To 65 66 To 70 71 To 75 76 To 80 81 and older
 1 To 7 125,000 248,000 373,000 497,000 746,000 994,000
 8 To 15 243,000 487,000 730,000 973,000 1,457,000 1,944,000
 16 To 23 289,000 578,000 867,000 1,155,000 1,733,000 2,312,000
 24 To 31 302,000 605,000 907,000 1,210,000 1,814,000 2,419,000
 32 To 45 514,000 1,025,000 1,539,000 2,053,000 3,079,000 4,104,000
 46 To 62 530,000 1,059,000 1,587,000 2,117,000 3,176,000 4,234,000
 63 To 92 757,000 1,512,000 2,269,000 3,024,000 4,536,000 6,048,000
عوارض: 9 درصد
سایر توضیحات: منطقه عربستان (حج) تعهد هزینه پزشکی 15000یورو (حق بیمه ها به ریال است)