نرخ بیمه مسافرتی


منطقه شنگن طلائی
  Less than 12 13 To 65 66 To 70 71 To 75 76 To 80 81 and older
 1 To 7 211,000 421,000 632,000 842,000 1,264,000 1,685,000
 8 To 15 410,000 821,000 1,231,000 1,642,000 2,462,000 3,283,000
 16 To 23 486,000 972,000 1,458,000 1,944,000 2,916,000 3,888,000
 24 To 31 508,000 1,015,000 1,523,000 2,030,000 3,046,000 4,061,000
 32 To 45 783,000 1,566,000 2,349,000 3,132,000 4,698,000 6,264,000
 46 To 62 886,000 1,771,000 2,657,000 3,542,000 5,314,000 7,085,000
 63 To 92 1,269,000 2,538,000 3,807,000 5,076,000 7,614,000 10,152,000
 6 Months 2,360,000 4,720,000 7,079,000 9,439,000 14,159,000 18,878,000
 1 Year 3,996,000 7,992,000 11,988,000 15,984,000 23,976,000 31,968,000
عوارض: 9 درصد
سایر توضیحات: منطقه شنگن طلائی تعهد هزینه پزشکی 50000 یورو (حق بیمه ها به ریال است)

آمریکا،کانادا
  Less than 12 13 To 65 66 To 70 71 To 75 76 To 80 81 and older
 1 To 7 315,000 632,000 947,000 1,264,000 1,896,000 2,528,000
 8 To 15 616,000 1,232,000 1,846,000 2,462,000 3,694,000 4,925,000
 16 To 23 730,000 1,457,000 2,187,000 2,917,000 4,375,000 5,832,000
 24 To 31 761,000 1,523,000 2,285,000 3,046,000 4,568,000 6,091,000
 32 To 45 1,175,000 2,349,000 3,523,000 4,697,000 7,046,000 9,397,000
 46 To 62 1,323,000 2,647,000 3,970,000 5,293,000 7,937,000 10,584,000
 63 To 92 1,909,000 3,818,000 5,726,000 7,635,000 11,453,000 15,272,000
 6 Months 3,538,000 7,073,000 10,611,000 14,149,000 21,223,000 28,296,000
 1 Year 5,993,000 11,989,000 17,983,000 23,976,000 35,965,000 47,952,000
عوارض: 9 درصد
سایر توضیحات: تعهدات پزشكي تا 50000 يورو (حق بیمه ها به ریال است)

منطقه سراسر جهان بغیر از آمریکا, کانادا
  Less than 12 13 To 65 66 To 70 71 To 75 76 To 80 81 and older
 1 To 7 221,000 442,000 664,000 885,000 1,326,000 1,770,000
 8 To 15 430,000 862,000 1,293,000 1,723,000 2,586,000 3,448,000
 16 To 23 510,000 1,021,000 1,531,000 2,042,000 3,062,000 4,083,000
 24 To 31 533,000 1,065,000 1,598,000 2,131,000 3,198,000 4,264,000
 32 To 45 822,000 1,645,000 2,467,000 3,288,000 4,933,000 6,578,000
 46 To 62 927,000 1,853,000 2,778,000 3,704,000 5,557,000 7,409,000
 63 To 92 1,336,000 2,672,000 4,008,000 5,345,000 8,017,000 10,690,000
 6 Months 2,475,000 4,952,000 7,427,000 9,904,000 14,856,000 19,808,000
 1 Year 4,195,000 8,392,000 12,587,000 16,784,000 25,174,000 33,566,000
عوارض: 9 درصد
سایر توضیحات: منطقه سراسر جهان به غیر از آمریکا ،کانادا،و ژاپن تعهد هزینه پزشکی 50000 یورو (حق بیمه ها به ریال است)

منطقه خاورمیانه, آفریقا
  Less than 12 13 To 65 66 To 70 71 To 75 76 To 80 81 and older
 1 To 7 109,000 216,000 325,000 432,000 648,000 864,000
 8 To 15 211,000 424,000 635,000 846,000 1,271,000 1,693,000
 16 To 23 251,000 504,000 755,000 1,007,000 1,510,000 2,013,000
 24 To 31 262,000 525,000 787,000 1,050,000 1,575,000 2,099,000
 32 To 45 445,000 889,000 1,334,000 1,779,000 2,670,000 3,560,000
 46 To 62 459,000 919,000 1,378,000 1,837,000 2,753,000 3,672,000
 63 To 92 658,000 1,315,000 1,973,000 2,630,000 3,946,000 5,262,000
عوارض: 9 درصد
سایر توضیحات: این جدول فقط شامل نرخ بیمه ها مخصوص ترکیه می باشد. تعهد هزینه پزشکی 15000یورو (حق بیمه ها به ریال است)

منطقه عربستان (حج)
  Less than 12 13 To 65 66 To 70 71 To 75 76 To 80 81 and older
 1 To 7 125,000 248,000 373,000 497,000 746,000 994,000
 8 To 15 243,000 487,000 730,000 973,000 1,457,000 1,944,000
 16 To 23 289,000 578,000 867,000 1,155,000 1,733,000 2,312,000
 24 To 31 302,000 605,000 907,000 1,210,000 1,814,000 2,419,000
 32 To 45 514,000 1,025,000 1,539,000 2,053,000 3,079,000 4,104,000
 46 To 62 530,000 1,059,000 1,587,000 2,117,000 3,176,000 4,234,000
 63 To 92 757,000 1,512,000 2,269,000 3,024,000 4,536,000 6,048,000
عوارض: 9 درصد
سایر توضیحات: منطقه عربستان (حج) تعهد هزینه پزشکی 15000یورو (حق بیمه ها به ریال است)