سفارت ایران در مجارستان

تلفن سفارت:
0036-14609260 
Email سفارت:
embiran@nextra.hu 
سایت سفارت:
iranemb.warsa.pl 
آدرس سفارت:
budapest- stefania ut 97 1143  
توضیحات:

 

Working Times

Monday TO Friday

Working Days:
9:00 -16:30 Working Hours:
Saturday-Sunday Closed Days:
   
 
‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳