سفارت ایران در یونان

تلفن سفارت:
00301-6741706 
Email سفارت:
IREMBATN@COMPULIK.GR 
سایت سفارت:
http://athens.mfa.gov.ir 
آدرس سفارت:
16 STRATIGOU KALARI ST.PALEO PSYCHICO  
توضیحات:

 

 

Working Times

Saturday - Wednesday
 

Working Days:
8:30 - 17:00 Working Hours:
Thursday - Friday Closed Days:
   
 
‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳