سفارت ایران در ویتنام

تلفن سفارت:
8232068-8232069-00848 
Email سفارت:
iriemb@fpt.vn 
سایت سفارت:
آدرس سفارت:
54 TRAN PHU ST  
توضیحات:
 
‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳