سفارت ایران در کویت

تلفن سفارت:
2560694-2561084-00965 
Email سفارت:
IRANEBASSY@HOTMAIL.COM 
سایت سفارت:
آدرس سفارت:
ESTEGHLAL ST.BONEIDELGHAR  
توضیحات:
 
‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳