سفارت چک

تلفن سفارت:
22201677-021 
Email سفارت:
iranemb_sec@volny.cz 
سایت سفارت:
prague.mfa.ir 
آدرس سفارت:
NO.199, corner of Yas St., Shahid Lawasani Ave., Tehran, Iran 
توضیحات: