سفارت مراکش

تلفن سفارت:
Email سفارت:
sifamateh@iranocean.net 
سایت سفارت:
آدرس سفارت:
توضیحات:


در حال حاضر بدلیل عدم وجود مناسبات سیاسی با کشور مراکش اخذ ویزا و اجرای تور مراکش انجام نمی شود.