سفارت ایران در فرانسه

تلفن سفارت:
00331-40697900 
Email سفارت:
info@amb-iran.fr 
سایت سفارت:
www.ambaddade-iran.com 
آدرس سفارت:
4/Ave.Diena(dep.consulare)rue fresnel 
توضیحات:

Working Times

MONDAY TO FRIDAY

Working Days:
8:30 - 17:00 Working Hours:
SATURDAY-SUNDAY Closed Days: