سفارت ایران در جمهوری چک

تلفن سفارت:
0420257090233 
Email سفارت:
iranemb_sec@volny.cz 
سایت سفارت:
http://www.prague.mfa.ir/ 
آدرس سفارت:
NA HREBENKACH 70, 150 00 PRAGUE 5 
توضیحات:

ساعات کاری سفارت ایران در چک

ساعت کاری سفارت ایران در چک روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8:30 الی 16:30 و ساعت کار بخش کنسولی سفارت از ساعت 11 الی 13 می باشد.

فکس: 0420257090257

خدمات کنسولی سفارت ایران در چک

- امور سجلی شامل ثبت وقایع اربعه (تولد، ازدواج، طلاق و فوت) تنظیم انواع وکالتنامه؛ تصدیق و ترجمه اسناد، اوراق و گواهینامه، صدور گواهی تجرد، درخواست عدم سوء پیشینه و ...

- امور گذرنامه شامل درخواست گذرنامه جدید، صدور برگ عبور، درج مهرهای خروج مشمولین و دانشجویی

- امور اجتماعی شامل امور ایرانیان زندانی در هلند، در راه ماندگان، امور مربوط به اختلافات خانوادگی و بازرگانی و ...

- امور تابعیت شامل تحصیل تابعیت ایران، ترک تابعیت ایران و بازگشت به تابعیت ایران و ...

- امور دانشجویی شامل تشکیل پرونده دانشجویی، تائید مدارک تحصیلی و گواهی های دانشجویی و دانش آموزی، درخواست معرفی نامه برای استفاده از بلیط های دانشجویی و

- امور مشمولین نظام وظیفه شامل درخواست معافیت، کفالت، تعویض کارت های نظام وظیفه و ...

- صدور انواع روادید (گردشگری، زیارتی، ورود و....)

- تایید اسناد بازرگانی و تجاری و تائید مهر و امضای مقامات محلی