سوریه

جمهوری عربی سوریه کشوری در جنوب غرب آسیا و بر سواحل شرقی دریای مدیترانه است. این کشور از شمال با ترکیه، از شرق با عراق، از غرب با لبنان و دریای مدیترانه و از جنوب با اردن و اسرائیل همسایهاست.

سوریه بین عرض ۳۲ و ۳۷ درجه شمالی و طول ۳۵ و ۴۲ درجه شرقی قرار دارد که این امر در طول تاریخ، جایگاهی استراتژیک به این کشور بخشیدهاست زیرا باعث قرار گرفتن آن در نقطه اتصال سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا گردیده و سوریه را در میان اروپای صنعتی و خاورمیانه نفت خیز قرار دادهاست.

حدود ۷۴٪ جمعیت سوریه را مسلمانان سنی، ۱۳٪ علوی، شیعه دوازدهامامی و اسماعیلی، ۱۰٪ مسیحی و ۳٪ دروزی تشکیل میدهند. اعراب حدود ۹۰٪ جمعیت سوریه شامل یک میلیون آوارهٔ عراقی و پانصد هزار فلسطینی و کردها ۹٪ جمعیت این کشور را تشکیل میدهند. ارمنیها، ترکها، چرکسها و یهودیان اقلیتهای دیگر ساکن این کشورند. بیشتر افسران عالیرتبهٔ نظامی و امنیتی سوریه از همکیشان خانوادهٔ اسد یعنی علویان هستند اما سنیها در کمیتهٔ مرکزی حزب بعث، حزب حاکم و تنها حزب قانونی کشور اکثریت دارند. این کشور از سال ۱۹۶۳ تحت قانون شرایط اضطراری اداره میشود که بسیاری آزادیهای سیاسی و مدنی را به حالت تعلیق درآورده است

تاریخ سوریه:

سوریه کنونی که در گذشته همراه با کشورهای اردن، لبنان، فلسطین، بخشی از سرزمین شام محسوب میشد، سابقهای بس دراز در تاریخ دارد که مورخان، این قدمت را به حدود پنج هزار سال پیش ‍ میرسانند. از آنجا که این سرزمین در طول مدت یاد شده، از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بوده، آثار و نشانههایی از این تمدن بر جای گذاشتهاست. قبل از تسلط مسلمانان بر این کشور، اقوام مختلفی از جمله: اقوام سامی، اموری، آرامی، مصری، آشوری، بابلی، یونانی، رومی و ایرانی که هر از چند گاهی این کشور را سکونت گاه خویش نموده و یا آن را در معرض تاخت و تاز قرار دادهاند، نشانههایی از تمدن خاص خویش را برای اعصار بعدی به یادگار گذاشتهاند. با تصرف شام در سال سیزده یا شانزده هجری به وسیله سپاه اسلام، فرهنگ این دین جدید بر تمدنهای چندین سده اقوام مذکور غلبه یافت. در قرنهای پنجم و ششم هجری که با جنگهای صلیبی بود، حکام بسیار مقتدر و دینداری در این کشور بر تخت سلطنت نشسته و پرچم جهاد علیه صلیبیها و رومیان را برافراشتند. کسانی چون نورالدین محمود زنگی شهید، سلطان صلاح الدین ایوبی کورد سوریه، ملک عادل ایوبی، ملک ظاهر بیبرس البندقداری، سیف الدوله حمدانی و... که نه تنها امور جنگی و نظامی را در راس اقدامات خود قرار داده و به ایجاد پایگاههای نظامی، ساخت قلعهها، حفر خندقها و... پرداختند که امروزه وجود صدها اثر تاریخی از آن دوران بیانگر این مدعاست. در قرون بعدی، ممالیک و سرانجام ترکان عثمانی پس از استیلا بر این سرزمین، سیاست پیشگامان خود را تداوم بخشیده و ضمن حفاظت و بازسازی آن آثار اسلامی، به احداث بناهای دیگری نیز پرداختند.

پایتخت سوریه:

دمشق پایتخت سوریهاست و این شهر را دروازه تاریخ مینامند و معروف است که این شهر که از کهنترین شهرهای جهان میباشد، از ۸ تا ۱۰ هزار سال قبل از میلاد پیوسته محل سکونت انسان بودهاست و به این دلیل آن را اولین پایتخت دنیا مینامند. دمشق شاهد پیدایش و گسترش کهنترین تمدنهای بشریاست که در مشرق زمین به پا خاستهاند. این شهر در دورههای مختلفی پایتخت و مرکز حکومت سلسلهها و امپراطوریهای مختلف بوده و پس از آنکه در سال ۶۳۶ میلادی پایتخت جهان اسلام شد، به مهمترین شهر جهان اسلام مبدل شد و در مدت کوتاهی، پس از آنکه مرکز خلافت امویان شد به اوج شکوفایی خود رسید.امویان که امپراطوریشان در حد فاصل سالهای ۶۶۱ تا ۷۵۰ میلادی، از کوههای پیرنه در اروپا تا آسیای میانه و مرزهای چین گسترش یافت و بزرگرین دولت تاریخ اسلام را ساخت. دمشق در تمام دورانها جایگاهی ویژه داشتهاست زیرادر طول هزاران سال پایتخت و مرکز حکومت پادشاهان و امپراطوریهای بزرگی بوده و در آن فرهنگ، هنر، ادبیات و دست آوردهای ملتهای زیادی، شکل گرفت ومردان و زنان پرآوازهای از تاریخ نگاران، دانشمندان، اندیشمندان، شاعران، ستاره شناسان، بزرگان دینی و پیامبران بسیاری از این خطه برخاستند و در مسیر گسترش و پیشرفت فرهنگ، دانش و دانایی و تبلیغ ادیان مختلف تلاشهای فراوانی کردند وبه این دلیل بود که دمشق به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال ۲۰۰۸ انتخاب گردید.

جغرافیای سوریه:

سوریه با ۱۸۵۱۸۰ کیلومتر مربع وسعت، هشتاد و هفتمین کشور جهان است که در جنوب غربی قاره آسیا، کنار دریای مدیترانه و در همسایگی کشورهای ترکیه در شمال، عراق در شرق و جنوب شرقی، اردن در جنوب، اسرائیل در جنوب غربی و لبنان در غرب واقع شدهاست. آب و هوای آن در کنارهها و نواحی جنوب غربی معتدل و مرطوب (مدیترانهای)و در سایر نقاط گرم و خشک است. بلندترین نقطه آن از دریا، جبل شیخ با ۲۸۱۴ متر ارتفاع است. از رودهای مهم آن میتوان به فرات، خابور، عاصی، عفرین، قوین و دجله اشاره داشت که رود فرات، با ۶۹۶/۲ کیلومتر طولانیترین آنها و حدود نیمی از آن در ترکیه و عراق جاریاست. بندرهای مهم سوریه عبارتاند از لاذقیه، طرطوس و بانیاس که در کنار دریای مدیترانه واقع شدهاند.

رودخانه های سوریه:

سوریه در مقایسه با سایر کشورهای عربی، تعداد قابل توجهی رودخانه دارد که میتوان دلیل آن را در فراوانی و تنوع زمینچهرهها (به انگلیسی: landform)نسبت داد. رود فرات مهمترین رود سوریه به شمار میرود زیرا از ترکیه وارد منطقه شمالی این کشور شده و در مسیر شرق از منطقه الجزیرة السوریه (الجزیرة الفراتیة) میگذرد و قبل از ترک سوریه استانهای الرقة و دیرالزور را سیراب میکند. از نظر دولت رود فرات نقش اساسی در تأمین نیروی برق مورد نیاز کشور و آبیاری زمینهای کشاورزی مطقه فرات را برعهده دارد[نیازمند منبع] به همین دلیل سدهای فراوانی در مسیر این رود بنا شدهاند که مهمترین آنها سد فرات نام دارد. دریاچه تشکیل شده پشت این سد را دریاچه اسد (به عربی: بحیرة الاسد) مینامند.

مهمترین روخانههای سوریه عبارتنداز: فرات بهطول ۶۷۵ کیلومتر، العاصی (بردی، رودخانه الیرموک) بهطول ۴۷ کیلومتر، الخابور بهطول ۴۶۰ کیلومتر، جغجغ بهطول ۱۰۰ کیلومتر، البلیخ بهطول ۱۰۵ کیلومتر، رودبزرگ شمالی بهطول ۵۶ کیلومتر، الاعوج بهطول ۶۶ کیلومتر، رودبزرگ جنوبی بهطول ۵۰ کیلومتر، عفرین بهطول ۸۵ کیلومتر، ساجور بهطول ۴۸ کیلومتر، السیرانی بهطول ۱۵ کیلومتر، بانیاس بهطول ۱ کیلومتر، دجله بهطول نزدیک به ۵۰ کیلومتر و همچنین رودخانههای قویق و العروس و.... ذکر این نکته ضروری مینماید که طولهای ذکر شده برای رودخانهها، طول آنها در خاک کشور سوریهاست و قبل و بعد از آن محاسبه نشده است.

دریاچه های سوریه:

سوریه دارای تعداد فراوانی دریاچهاست و بحیرة الاسد که بزرگترین و مهمترین دریاچه سوریهاست و برروی رودخانه فرات و در پشت سد فرات در استان الرقة ایجاد شدهاست. سایر دریاچههای سوریه عبارتنداز دریاچه قطنیة برروی روخانه العاصی، دریاچههای المزیریب و البعث و ۱۷ نیسان بر رودی رودخانه عفرین، دریاچه ۶ تشرین برروی رود بزرگ شمالی، دریاچه الطیبة در شهر درعا، دریاچههای الخاتونیة و مسعدة و بلوران و دریاچههای هفتگانه در لاذقیه و دریاچههای زرزر و الرستن و....

کوه های سوریه:

به دلیل طبیعت کوهستانی سوریه، کوهها و رشته کوههای زیادی در این کشور وجود دارند. از این رشته کوهها میتوان به کوههای ساحلی سوریه (به عربی: جبال الساحل السوری) که به نام جبل العلوین هم مشهورند، اشاره نمود همچنین جبل القلمون، جبل عبدالعزیز، جبل سیس، رشته کوههای تدمر (به عربی:سلسلة الجبال التدمریة)، جبل الحرمون (جبل الشیخ) که ارتفاع آن به ۲۸۱۴ متر از سطح دریا میرسد، جبل الدروز، جبل العرب، که ارتفاع بلندترین قله آن به ۱۸۰۳ متر از سطح دریا میرسد، جبل سمعان، جبل الحلو، جبل سمارة و جبل قاسیون از آن جملهاند

فلات های سوریه:

تنوع و فراوانی زمینچهرهها در امتداد کوهها و درهها وجلگهها تعدادی فلات مکمل رشته کوهها، در شمال و شرق وجنوب سوریه به وجود آوردهاست به وجود آوردهاست که از آنها میتوان به فلات آتشفشانی حوران، فلات جولان(بلندیهای جولان)، فلات ساحل و فلات حلب که پهنه وسیعی از شمال سوریه را دربر میگیرد، اشاره کرد.

اقتصاد سوریه:

طبیعت متنوع سوریه، با دارا بودن کوهها، درهها، بیابانها، رودخانه ودسترسی به آبهای آزاد تأثیر شگرفی بر صنایع وکشاورزی این کشور گذارده است. اقتصاد سوریه بر سه پایه صنایع، کشاورزی و تجارت بنا شدهاست ولازم است که صنعت نفت وگاز و همچنین صنعت گردشگری را نیز ازیاد نبریم. اقتصاد سوریه در دهه نود با بحرانهای فراوانی مواجه شد که میتوانست آینده این کشور را تحت الشعاع قرار دهد ودر یک نگاه اجمالی میتوان آنها را سه بند اصلی خلاصه کرد.

نفت ذخیرهای فنا شدنیاست وبا توجه به نوسانات فراوان قیمت آن و روند کاهش ذخائر زیرزمینی، نمی توان به آن به عنوان منبع درآمد اصلی کشور نگریست.
میانگین رشد جمعیت سوریه سالانه ۳٫۳٪ بوده که فراتر از میانگین جهانیاست.این روند باعث افزایش نیروی جویای کار شده و کشور را به سرمایه گزاریهای هنگفت برای آموزش، بهداشت وسیستم تأمین اجتماعی ناچار میسازد.
گشایش تجاری که ناشی قرار گرفتن سوریه در منطقه آزاد تجاری کشورهای عربی و یا ناشی از همکاری با اتحادیه اروپا ویا پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تأثیرات فراوانی بر صنایع سوریه خواهد گذاشت، زیرا بسیاری از کارخانجات و مراکز صنعتی سوریه به دلیل فعالیت تحت حمایت دولت، یارای ایستادگی در مقابل این گشایش زا نخواهند داشت.
با هدف مقابله با بحرانها احتمالی دولت سوریه برنامهای در ۵ بند کلی تهیه نمود.

پیوند صادرات و واردات و تشویق صادرکنندگان سوری وهمچنین ذخیره ۷۵٪ از درآمدهای از ارزی صادرات جهت واردات مجدد.
کاهش تعرفههای گمرکی بر بسیاری از مواد غذایی و صنعتی در مقایسه با گذشته.
تصویب قانون مهاجرین در سال ۱۹۹۰ که به سوریهای مهاجر اجازه واردات خودرو و وسایل منزل و ادوات صنعتی با هدف سرمایه گزاری در بخش صنعت وکشاورزی، می داد.
تصویب قانون سرمایه گزاری در سال ۱۹۹۱ که به بخش خصوصی داخلی و خارجی اجازه میداد که در بخشهای صنعتی، کشاورزی وخدماتی سرمایه گزاری کند.همچنین مزایای و بخششهای مالیاتی فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده ونقش مهمی در تولید وعرضه به این بخش داده شد درحالی که پیش از این بیش از ۸۰٪ بازار واقتصاد سوریه در اختیار دولت بود.
اعطای اجازه به شهروندان سوری جهت افتتاح حساب با ارزهای بیگانه و لغو ممنوعیت خرید و فروش به وسیله ارزهای خارجی

جاذبه های گردشگری سوریه:

بقایای شهر تاریخی پالمیرا:این شهر از زمان روم باستان باقیمانده و این شهر در بیابان واقع شدهاست و اصلیترین جاذبه توریستی سوریه به شمار میآید.

شهر معلولا: این شهر تنها تجمع بشری موجود در جهان است که به زیان آرامی تکلم میکنند.

آپامئا: شهر قدیمی روم باستان که خانه حدود نیم میلیون نفر بودهاست و در قرن دوازدهم بر اثر یک زمین لرزه این شهر خراب میشود اما هنوز بقایای این شهر با خیابانهای طویل آن باعث فخر است.

Crac des Chevaliers:این قلعه جنگی از زمان روم باستان باقیمانده و هنوز تخریب نشده است

شهرهای سوریه

/ جهان / سوریه