گناباد

گناباد

شهرستان‌ گناباد در 1091 كيلومتري‌ تهران‌ و در يك‌ منطقه‌ دشتي‌ واقع‌ شده‌ است‌. رشته‌ ارتفاعاتي‌ ازمغرب‌ به‌ مشرق‌ آن‌ كشيده‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ آن‌ نسبتاً گرم‌ است‌. گناباد از شهرهاي‌ قديمي‌ ايران‌ است‌ كه‌ بناي‌آنرا به‌ پادشاهان‌ هخامنشي‌ نسبت‌ مي‌دهند. اين‌ شهر در اوايل‌ حكومت‌ صفويان‌ محل‌ نزاع‌ صفويان‌ با ازبكان‌بود. گناباد در اوايل‌ قرن‌ سيزدهم‌ توسط‌ ايل‌ شيباني‌ از مخالفان‌ سلسله‌ قاجار تصرف‌ شد و شهر آسيب‌هاي‌فراوان‌ ديد، ولي‌ مجدداً نوسازي شد‌ و توسعه‌ يافت‌. آثار بجامانده‌ اين‌ شهر به‌ قرن‌ هفتم‌ هجري‌ قمري‌ تعلق‌ دارد .