کهنوج

کهنوج

شهرستان‌ كهنوج‌ در استان‌ كرمان‌، از شمال‌ به‌ شهرستان‌ جيرفت‌ و از شرق‌ به‌ منطقه‌ جازموريان‌ سيستان‌ وبلوچستان‌ و از مغرب‌ و جنوب‌ به‌ استان‌ هرمزگان‌ محدود است‌. آب‌ و هواي‌ شهرستان‌ كهنوج‌ گرم‌ است‌ و ميزان‌بارندگي‌ آن‌ كم‌ بوده‌ و بيشتر به‌ صورت‌ رگبارهاي‌ شديد مي‌باشد. رودخانه‌ «هليل‌ رود» تنها رودخانه‌ دائمي‌ اين‌شهرستان‌ مي‌باشد. اين‌ شهرستان‌ به‌ علّت‌ دارا بودن‌ زمين‌هاي‌ حاصل‌ خيز و آب‌هاي‌ زيرزميني‌ فراوان‌ اطراف‌جازموريان‌ مساعد و مناسب‌ براي‌ كشاورزي‌ و دامپروري‌ است‌.