کردکوی

كردكوي

كردكوي‌ در فاصله‌ 48 كيلومتري‌ گرگان‌ قرار دارد. نام‌ قديمي‌ كردكوي‌ "تميشه‌" بود كه‌ به‌ بخش‌ غربي‌گرگان‌ نيز اطلاق‌ مي‌شد. در اواخر دوره‌ تيموريان‌ و اوايل‌ دوره‌ صفويه‌، گروهي‌ از عشاير كردستان‌ به‌ اين‌ محل‌كوچانده‌ شدند، به‌ همين‌ لحاظ‌ ابتدا به‌ كرد محله‌ و سپس‌ به‌ كردكوي‌ معروف‌ گرديد.