کبودرآهنگ

كبودرآهنگ

كبودر آهنگ‌ يكي‌ از شهرستان‌هاي‌ استان‌ همدان‌ است‌ كه‌ در شمال‌ استان‌ و در فاصله‌ ۶۰ كيلومتري ‌همدان‌ واقع‌ شده‌ است‌ و آب‌ و هواي‌ سرد كوهستاني‌ دارد. كبودر آهنگ‌ نيز در سالهاي‌ اخير به‌ شهرستان‌ تبديل ‌شده‌ است‌.