کازرون

كازرون

شهرستان‌ كازرون‌ تا تهران‌ 1032 كيلومتر فاصله‌ دارد. آب‌ و هواي‌ آن‌ گرم‌ با شدت‌هاي‌ متفاوت‌است‌.كازرون‌ از شهرهاي‌ قديمي‌ ايران‌ است‌. ابتدا شهر شاپور كه‌ خرابه‌هاي‌ آن‌ در 20 كيلومتري‌ شمال‌ غربي‌كازرون‌ فعلي‌ است‌، اهميت‌ و مركزيت‌ داشت‌ و شهر فعلي‌ از توابع‌ آن‌ بوده‌ است‌، ولي‌ بعد از خرابي‌ شهر شاپور،فيروز (495 - 483 م‌.) پسر بهرام‌ ساساني‌ به‌ آبادي‌ كازرون‌ همت‌ گماشت‌ و در زمان‌ قباد (487 - 498 م‌) آبادترو بزرگتر شد. در اين‌ شهر آثار تاريخي‌ متعددي‌ به‌جامانده‌ است‌.