هریس

هِریسْ یکی از شهرهای شرقی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان هریس است. بررسی باستانشناسان نشان میدهد که در گذشته تمدنهای متعدد تاریخی در این منطقه وجود داشتهاند. نقش فرماندهی این شهر در سطح منطقه بهجهت قرارگرفتن آن در گوشهٔ شمال شرق شهرستان، کمرنگتر شدهاست.

زمینهای کشاورزی هریس بهجهت قرارگرفتن در دامنهٔ ارتفاعات و بهرهمندی از خاک جلگهای، بسیار حاصلخیز گشتهاست. ارتفاع این شهر از سطح دریا بین ۱۸۰۰ تا ۱۸۵۰ متر بوده و از اینجهت بهعنوان بام آذربایجان شناخته میشود.

اکثر اهالی هریس به کشاورزی و دامداری میپردازند؛ قالیبافی نیز بهعنوان حرفهای قدیمی که در هیچ برههای از تاریخ متوقف نشده، به شیوهٔ سنتی خود انجام میپذیرد. فتیر (نوعی نان سنتی) از مهمترین سوغات هریس بهشمار میرود.

هریس از لحاظ تقسیمات کشوری در منطقهٔ جغرافیایی نامناسبی واقع شده و توان ارتباط مناسب و مطلوب با سایر نواحی شهرستان را ندارد. از همینروی تنها بخشی از مناطق شهرستان هریس را تحت تأثیر خود قرار داده و سایر بخشها و نواحی این شهرستان به تابعیت شهرهای همجوار نظیر تبریز، اهر و مهربان درآمدهاند.

آب و هوای هریس نیز همچون سایر مناطق استان آذربایجان شرقی از سه تودههوا تأثیر پذیرفته و بهطور کلی نیمهخشک سرد محسوب میشود. قرارگرفتن این شهر در ارتفاعات کوههای قوشهداغ و عبور رودخانهٔ تلخهرود از نزدیکی آن، بر چگونگی آب و هوای هریس نقش تعیینکنندهای داشتهاست.

برپایهٔ سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵ خورشیدی، جمعیت هریس در این سال بالغ بر ۹٬۵۱۳ نفر بوده که از اینجهت بیست و دومین شهر استان آذربایجان شرقی محسوب میشود

پیشینه هریس:


قدیمیترین اشاره به نام هریس مربوط به وقفنامهٔ ربع رشیدی و دوران غازانخان مغول است که این موضوع نشانگر قدمت و پیشینهٔ تاریخی این شهر است.

عامل اصلی گسترش و توسعهٔ شهرنشینی در هریس، موقعیت جغرافیایی آن بودهاست؛ به گونهای که این شهر در مرکز منطقه و برسر راه روستاها و ییلاقهای ارتفاعات شمالی آن قرار گرفته و محلهٔ بازار که در مرکز شهر هریس واقع شده نیز نشانگر رونق داد و ستد در زمانهای گذشته در این شهر است.

هستهٔ اولیهٔ هریس در نواحی جنوبی مسیل برازین شکل گرفته و بعدها در امتداد محور ارتباطی آن با شهرهای تبریز و اهر گسترش یافتهاست. در این دوران بخشهای شرقی و غربی شهر از گسترش مطلوب بازماندهاست؛ ولی در دورانهای بعد توسعهٔ شهر در تمام جهات و محورهای ارتباطی آن با سایر نقاط بودهاست

مشاغل هریس:


اصلیترین شغل ساکنان هریس قالیبافی بوده و مردان و زنان بسیاری در کارگاههای تولید قالی مشغول به فعالیتاند.قالی هریس از شهرت جهانی برخوردار بوده ولی به علت کم کاری مسئولان و همچنین خود اهالی این شهر رو به فراموشی گذاشته است. از سایر مشاغل موجود در این شهر میتوان به پنجرهسازی، جوشکاری، چوببری و دربسازیاشاره کرد، همچنین هریس دارای کارخانجات متعددی از قبیل کارخانه آبگرمکن سازی و کارخانه تولید کیک وکلوچه می باشد

آب و هوای هریس:


بیشینهٔ مطلق دمای هریس ۳۶٫۵ درجهٔ سانتیگراد بالای صفر و مربوط به اردیبهشتماه بوده و کمینهٔ مطلق دمای آن نیز ۳۳ درجهٔ سانتیگراد زیر صفر و مربوط به بهمنماه است.

بیشترین میزان متوسط بارندگی هریس ۶۴٫۹ میلیمتر و مربوط به اردیبهشتماه بوده و کمترین میزان متوسط آن نیز ۶ میلیمتر و مربوط به مردادماه است.

بیشترین شمار روزهای یخبندان هریس ۱۶۴ روز و مربوط به سال ۱۳۵۳ خورشیدی و کمترین شمار آن نیز ۹۷ روز و مربوط به سال ۱۳۶۲ خورشیدی بودهاست.

میزان متوسط درجهٔ حرارت سالانه در هریس ۸٫۵ درجهٔ سانتیگراد است. میزان متوسط بارندگی سالانه در آن نیز ۳۱۵٫۲ میلیمتر است

گردشگری هریس:


از مهمترین آثار تاریخی و طبیعی هریس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

جاده توریستی هریس-مشکین شهر
آبمعدنی اکوزداغی.
آرامگاه شیخ اسحاق.
آی قلعهسی.
پل ونیار.
دریاچهٔ سد آرباتان.
دریاچهٔ سد سهند.
قلعهٔ حوضلو.
منطقهٔ نمونهٔ گردشگری دربند.