هرسین

هرسين

هرسين‌ يكي‌ از شهرستان‌هاي‌ جنوب‌ شرقي‌ استان‌ كرمانشاه‌ است‌ كه‌ در فاصله‌ 566 كيلومتري‌ تهران‌واقع‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ معتدل‌ دارد. هرسين‌ يكي‌ از نواحي‌ باستاني‌ استان‌ كرمانشاه‌ است‌. در اين‌ ناحيه‌ آثاري‌ ازدوره‌ ساساني‌ از جمله‌ صفحه‌ تراشيده‌ كوه‌، حوض‌ سنگي‌، طاق‌ سنگي‌، پلكان‌ سنگي‌، قلعه‌ و آثار ديگري‌ باقي‌مانده‌ است‌.

پيشينه‌ تاريخي‌ هرسين‌ با قدمت‌ و تاريخ‌ كرمانشاه‌ عجين‌ شده‌ است‌. صاحب‌ عالم‌ آراي‌ عباسي‌ درزمره‌ جلوداران‌ لشگر ايران‌ در مقابل‌ لشگر عثماني‌، از شاه‌ سلطان‌ خدابنده‌ لو حاكم‌ هرسين‌ نام‌ مي‌برد. در دوره‌قاجار نيابت‌ اين‌ محل‌ با امين‌ الرعايا و فرزندان‌ او بوده‌ است‌. اين‌ ناحيه‌ در سال‌هاي‌ اخير به‌ شهرستان‌ مستقلي‌تبديل‌ شده‌ است‌.