نی ریز

ني ريز

شهرستان‌ ني‌ريز تا تهران‌ 1140 كيلومتر فاصله‌ دارد. آب‌ و هواي‌ آن‌ در نواحي‌ شمالي‌ معتدل‌ و درقسمت‌هاي‌ جنوبي‌ گرم‌ است‌. درالواح‌ گلي‌ تخت‌ جمشيد نام‌ «ناريزي‌» را مطابق‌ با ني‌ريز دانسته‌اند. محوطه‌باستاني‌ «ارسيمان‌» در نطنز 6 هزار سال‌ قدمت‌ دارد .