مهران

مِهران شهری است در استان ایلام ایران. مهران مرکز بخش مرکزی شهرستان مهران است.

‫ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮان در ۱۰۰ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺟﻨﻮب ﻏﺮبی شهر اﯾﻼم و در ﻣﺴـﻴﺮ اﯾﻼم – دهلران واﻗﻊ ‫ﺷﺪﻩ و از ﻏﺮب ﺑﺎ ﻋﺮاق هممرز اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۱۵۷ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺑﻐـﺪاد و ۲۹۰ کیلومتری کربلا قرار دارد. مهزان از گذشتههای دور زمستانگاه ایلهای ارکوازی، ملکشاهی، شوهانی و گچی بودهاست. پیرامون آن از کشتزارهایی پوشیده شدهاست که از رودخانههای کنجانچم و گاوی آبیاری میشود. زبان مردم مهران کردی مهکیولری شوهانیست .

مهران در گذشته منصورآباد نام داشتهاست و در سال ۱۳۰۹ با تصویب فرهنگستان زبان فارسی به نام مهران نامگذاری شد.

خروجی مهران از فعالترین مرزهای رسمی ایران است که نزدیکی به شهرهای مذهبی کشور عراق این مرز را به یکی از مهمترین کانونهای آمد و شد زائران و صدور کالا به کشور عراق تبدیل کردهاست.

مرز مهران در سال ۱۳۸۲ با پیشنهاد وزارت امور خارجه کشور از سوی سازمان ملل متحد به عنوان مرز بینالمللی شناخته شد.

شهر مهران یکی از شهرهای مرزی مذهبی ایران است این شهر نزدیکترین مرز زمینی بین ایران و عراق است روزانه تقریباً دو هزار زائر برای زیارت عتبات عالیات از ایران به عراق و همچنین از عراق به ایران برای زیات امام رضا و حضرت معصومه میآیند شهر مهران در جنوب استان ایلام قرار دارد و به ۴ بخش فرخ آباد، هرمز آباد، رستم آباد، و بخش مرکزی تقسیم میشود امامزاده سید حسن ابن موسی کاظم برادر امام رضا در ۵ کیلومتری شهر مهران و یکی از قطبهای زیارت این شهر بهشمار میآید. امامزاده علی صالح در بخش صالح آباد و ۴۵ کیلومتری شهر مهران و در جاده ایلام مهران قرار دارد.