ماداکتو

شهر باستاني «ماداكتو»

در دره سيمره بقاياي آثار دوره ساساني بهجامانده است. از اين رو ممكن است دره شهر در دوره اشكاني وساساني نيزآباد بوده و رونق داشته است. در خرابههاي درهشهر كه بازمانده دوره ساسانيان است، آثار چهار راهها،كوچهها و معابر با نظم ويژهاي كه در شهرسازي آن دوره معمول بود، باقي مانده است. كليه بناهاي درهشهر ازقلوه سنگهاي گرد و سائيده شده و با گچ ساخته شدهاند. فراواني گچ در دره سيمره از يكسو و سهولت كار با گچمرغوب از سوي ديگر معماري دوره ساساني را به استفاده آن سوق داده است. سكه هايي كه در خرابههايدرهشهر پيدا شدهاند به خسرو سوم و جانشينان او تعلّق دارند. در ميان خرابههاي آن اثري از عبادتگاههاي دورهاسلامي يافت نشده است. درهشهر امروزي در كنار خرابههاي شهر باستاني دوره ساساني و رودخانه خروشانسيمره قرار دارد و با توجه به استعداد كشاورزي وافر، منابع آب غني و مراتع سرسبز و جنگلهاي انبوه، يكي ازشهرهاي باستاني و مهّم استان ايلام محسوب ميشود.