طبس

طبس

شهرستان طبس در فاصله 1345 كيلومتري تهران در يك منطقه كويري قرار گرفته است و آب و هواي آن در نواحي كوهستاني معتدل و در قسمت هاي جلگه اي گرم و سوزان است . طبس در زمان خلافت عثمان توسط اعراب مسلمان فتح گرديد و در نيمه دوم قرن پنجم هجري به تصرف پيروان مذهب اسماعيليه درآمد. در زمان حكومت سلجوقيان به دستور سلطان سنجر به قلاع اسماعيليه حمله شد. در دوره شاه عباس اول ، اين شهرتوسط ازبكان ويران شد و بيشتر آثار بجامانده آن به قرون پنجم و نهم هجري تعلق دارد. طبس به رغم ويرانه هاي تاريخي و آسيب هاي طبيعي ، رونق و زيبايي ويژه اي دارد.