طالش(هشت پر)

طالش (هشت پر)

شهرستان‌ طالش‌ تا تهران‌ ۴۵۱ كيلومتر فاصله‌ دارد. در مغرب‌ طالش‌، سلسله‌ جبال‌ البرز موازي‌ با ساحل ‌دريا و تقريباً در جهت‌ شمالي‌ و جنوبي‌ كشيده‌ شده‌ است‌. آب‌ و هواي‌ آن‌ مرطوب‌ و معتدل‌ است‌ و باران‌ ساليانه ‌آن‌ نيز فراوان‌ است‌.

نام‌ طالش‌ در كتابهاي‌ عربي‌ «طبلستان‌» ثبت‌ شده‌ است‌. تا زمان‌ افشاريه‌، قسمت‌ جنوبي‌ اين‌ شهرستان‌ تابع‌ حكومت‌ كسگر بود و قسمت‌هاي‌ مياني‌ آن‌ تا آستارا كه‌ گاه‌ "اسپهبد" نيز خوانده‌ مي‌شد، تحت‌ حكومت‌ "ناو" و"طول‌" قرار داشت‌ و قسمت‌ شمالي‌ آن‌ را "گشتاسبي‌" مي‌خواندند. پس‌ از جنگ‌هاي‌ روسيه‌ تزاري‌ با ايران‌ وانعقاد قراردادهاي‌ گلستان‌ و تركمانچاي‌، طالش‌ گشتاسبي‌ از ايران‌ جدا شد و سپس‌ طالش‌ اسپهبد و طالش‌ كسگركه‌ تحت‌ سلطه‌ خوانين‌ «نمين‌» اردبيل‌ بود به‌ دو قسمت‌ تقسيم‌ شد. قسمت‌ شمالي‌ آن‌ در محدوده‌ آستارا، تا سال‌ ۱۳۴۲ تابع‌ اردبيل‌ باقي‌ ماند و قسمت‌هاي‌ جنوبي‌ آن‌ به‌ نام‌هاي‌ گرگان‌ رود، اسالم‌، تالش‌ دولاب‌، شاندرمن‌ و ماسال‌ تقسيم‌ و خمسه‌ طوالش‌ ناميده‌ شد. شهرستان‌ طالش‌ و مركز آن‌ از زيباترين‌ شهرهاي‌ ايران‌ به‌ شمار مي‌رود.