شهرضا یا قمشه

اين شهر قديمي كه ابتدا قمشه نام داشت، به دليل وجود مقبره امامزاده شاهرضا(ع) به شهرضامعروف شد.

شهرِضا یکی از شهرهای استان اصفهان ایران است. این شهر در ۷۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شدهاست. آب و هوای آن نسبتاً گرم و خشک است. آب آشامیدنی آن از چاه تأمین میشود اما به تازگی آب آشامیدنی آن از سمیرم به شهر منتقل میشود.

تاریخ شهرضا :

در پایان دوره صفویه و در هنگام محاصره پایتخت توسط محمود افغان، قلعه بزرگ قمشه ضمن فرستادن ۱۰ هزار سوار تفنگدار به جهت کمک به سپاه شاه سلطان حسین برای نجات پایتخت از محاصره، به عنوان آخرین پایگاه مقاومت ایرانیان تا آخرین نفس جنگید، تمامی مردان جنگجو کشته شدند، قلعه تسخیر و با خاک یکسان شدو آنگاه تصرف اصفهان میسر گشت.

صنایع دستی شهرضا:

هنر صنعت سفال گری و سرامیک سازی در شهرضا پیشینهای طولانی دارد و سالیان درازی است که شیوهٔ ارتزاق برخی از مردمان این دیار است. این پدیده در این منطقه به شیوهٔ خاص خود تکوین یافته به گونهای که امروزه از ویژگیهای منحصر به فردی برخوردار بوده و شهرضا نیز در کنار میبد و لالجین همدان دارای سبک خاص خود در سرامیک و سفال گشتهاست. از جمله صنایع دستی دیگری که هنرمندان شهرستان شهرضا به آن اشتغال دارند، هنر فرش دست بافت میباشد.

آب و هوای شهرضا:

درجه حرارت هوای شهرستان از جنوب به سمت شمال شرق افزایش مییابد به طوری که میانگین سالانه دما در جنوبیترین قسمت شهرستان حدود ۱۰ درجه سانتیگراد و در قسمت شرق به ۱۶ درجه سانتیگراد میرسد. میزان تبخیر سالانه از ۱۴۰۰ میلیمتر در جنوب غرب تا حدود ۲۲۰ میلیمتر در ناحیه شمال شرق شهرستان افزایش مییابد. بارندگی شهرستان تحت تاثیر جریانات جوی است که از سمت غرب وارد منطقه میشوند. تودههای هوای بارانزائی که از سطوح وسیع آب مانند دریای مدیترانه، دریای سیاه و اقیانوس اطلس سر چشمه میگیرند، منشا اصلی بارشها هستند. میانگین بارش سالانه در شهرستان از حدود ۴۰۰ میلیمتر در جنوب غرب تا ۱۱۹ میلیمتر در شرق شهرستان متغیر است.