سراوان

سراوان

شهرستان‌ سراوان‌ تا تهران‌ 1974 كيلومتر فاصله‌ دارد. اين‌ شهرستان‌ از دو قسمت‌ كوهستاني‌ و دشتي‌تشكيل‌ شده‌ و آب‌ و هواي‌ گرمسيري‌ دارد. از آثار بدست‌ آمده‌ در سراوان‌ معلوم‌ مي‌شود كه‌ اين‌ شهرستان‌ داراي‌سابقه‌ تاريخي‌ و تمدني‌ بسيار كهن‌ مي‌باشد قبل‌ از سال‌ 1305 خورشيدي‌ نام‌ اين‌ محل‌ "شستون‌" بوده‌ است‌ كه‌به‌ تدريج‌ بر وسعت‌ آن‌ افزوده‌ شده‌ و به‌ سراوان‌ تغيير نام‌ و شهرت‌ فراوان‌ يافته‌ است‌ .