سبزوار

سبزوار

شهرستان‌ سبزوار تا تهران‌ 654 كيلومتر فاصله‌ دارد.سبزوار از دو قسمت‌ جلگه‌اي‌ و كوهستاني‌ تشكيل‌شده‌ است‌. آب‌ و هواي‌ آن‌ در نواحي‌ جلگه‌اي‌ گرم‌ و در نواحي‌ كوهستاني‌ معتدل‌ است‌ .در دوره‌هاي‌ اسلامي‌ولايت‌ بيهق‌ داراي‌ دو شهر سبزوار و خسروگرد بود. اين‌ شهر در حمله‌ مغول‌ به‌ كلي‌ ويران‌ شد. در سال‌ 737 ه .ق‌ سبزوار پناهگاه‌ و پايتخت‌ سلسله‌ سربداران‌ بود و به‌ «دارالمومنين‌» معروف‌ شد. در دوره‌ ازبكان‌ اين‌ شهر بارديگر ويران‌ شد، ولي‌ در دوره‌ صفويه‌، مجدداً رو به‌ آباداني‌ گذاشت‌، طي‌ دهه‌هاي‌ اخير شهر سبزوار رونقي‌دوباره‌ يافته‌ و همواره‌ در حال‌ توسعه‌ و آباداني‌ است‌.