ساوجبلاغ

ساوجبلاغ

شهرستان ساوجبلاغ در غرب استان قرار گرفته است .آثار بدست آمده بیانگر سابقه سکونت در دورانهای پیش از تاریخ و دوره قبل از اسلام و دوره اسلامی است . در شهرستان حدود 160 اثر شناسایی شده است که شامل اماکن متبرکه ،تپه های تاریخی ، بنا های آرامگاهی ،پلهای قدیمی و خانه های شنی است . در حال حاضر بیشترین بخش گردشگری منطقه محلی است . و پراکندگی اماکن متبرکه و آثار در روستاهای منطقه ، باعث شده است که نشر آثار، بیشتر محلی و محدود باشد و حتی از نظر استان نیز آنقدر مورد توجه قرار نگیرد مگر روستاهای که دارای شرایط آب وهوای مساعد و فضاهای سبز هستند که در فصل گرم سال توسط ساکنین شهری شهرستان کرج مورد بازدید قرار می گیرد.