دیلم

شهرستان دیلم یکی از شهرستانهای استان بوشهر در جنوب ایران است. مرکز این شهرستان شهر بندر دیلم است. شهر امام حسن دیگر شهر آن است.جمعیت این شهرستان همراه با روستاهای اطراف ان نزدیک به ۳۰هزار نفر میباشد

تقسیمات کشوری دیلم:


- بخش مرکزی شهرستان دیلم
- دهستان حومه
- دهستان لیراوی شمالی
- شهرها: بندر دیلم

- بخش امام حسن
- دهستان لیراوی جنوبی
- دهستان لیراوی میانی
- شهرها: امام حسن