دورود

دورود

اين‌ شهرستان‌ كه‌ سابقاً بين‌ النهرين‌ ناميده‌ مي‌شد، در محل‌ تلاقي‌ دو رودخانه‌ تيره‌ و ماربره‌ واقع‌ شده‌است‌ و داراي‌ آب‌ و هواي‌ سرد كوهستاني‌ است‌ كه‌ زمستان‌هاي‌ سرد و تابستان‌هاي‌ معتدل‌ دارد. هسته‌ اوليه‌ شهردر روستاهايي‌ با اقتصاد كشاورزي‌ شكل‌ گرفته‌ بود، در چند دهه‌ اخير به‌ يك‌ شهر نسبتاً صنعتي‌ تبديل‌ شده‌است‌.