دامغان

دامغان

دامغان‌ در فاصله‌ ۳۳۵ كيلومتري‌ تهران واقع‌ شده‌ است‌. نواحي‌ شمالي‌ آن‌ را كوهستان‌هاي‌ البرز مركزي‌ و بقيه‌ قلمرو آن‌ را بيابان‌ و كوير در برگرفته‌ است‌. دامغان‌ در معرض‌ بادهاي‌ شديد غبار آلود شمالي‌ است‌. آب‌ و هواي‌ آن‌ در نواحي‌ كوهستاني‌ معتدل‌ و در نواحي‌ كويري‌ گرم‌ است‌. اكثر مورخين‌ بناي‌ شهر دامغان‌ را به‌ هوشنگ‌(نبيره‌ كيومرث‌) نسبت‌ داده‌اند. دامغان‌ از شهرهاي‌ قديمي‌ ايران‌ است‌ و در دوره‌ اسلامي‌ مركز ولايت‌ قومس‌ بوده ‌است‌ و بنا به‌ روايتي‌ محل‌ اوليه‌ شهر صد دروازه‌ مي‌باشد.