داش‌حوض

داشحوض:

داشحوض (نام دیگر: داشاُغوز) یکی از استانهای ترکمنستان است.