خواف

خواف

خواف‌ يكي‌ از شهرهاي‌ استان‌ خراسان‌ است‌. نماي‌ طبيعي‌ اين‌ شهرستان‌ را جلگه‌ و كوه‌ تشكيل‌ مي‌دهد.دشت‌ خواف‌ در معرض‌ وزش‌ بادهاي‌ 120 روزه‌ سيستان‌ قرار دارد. تاريخ‌ اين‌ شهر با تاريخ‌ تربت‌حيدريه‌ در هم‌آميخته‌ است‌. آثار باستاني‌ باقيمانده‌ در خواف‌ به‌ قرن‌ هفتم‌ هجري‌ تعلق‌ دارند .