خدا بنده

خدا بنده

شهرستان خدابنده در قسمت جنوب شرقي زنجان قرار دارد آب و هواي آن كوهستاني با زمستانهاي سرد و پر برف تابستان هاي معتدل است استقرار جوامع انساني و يكجانشيني در اين مناطق به اواخر هزاره چهارم و اوايل هزاره پنجم ق م مربوط است سفالهاي گوجه اي رنگ از آثار به جامانده در اين منطقه است در اين منطقه ايلات خدا بنده لو و افشار با اقوام بومي در هم آميخته و نژادي پديد آورده است كه از نظر خصوصيات ظاهري به نژاد زنجاني معروف است. شهرستان خدا بنده دو شهر تاريخي سهرورد و سجاس را در خود جاي داده و مردان گرانقدري همچون شهاب الدين سهروردي را پرورش داده است.