خاش

خاش

ناحيه‌ خاش‌ به‌ دليل‌ ارتفاع‌ زياد نسبت‌ به‌ ساير شهرستان‌هاي‌ استان‌ و همچنين‌ قلّه‌ مرتفع‌ «تفتان‌» كه‌ درشمال‌ آن‌ قرار دارد. خوش‌ آب‌ و هواترين‌ منطقه‌ استان‌ بشمار مي‌رود. خاش‌ يكي‌ از شهرهاي‌ قديمي‌ استان‌سيستان‌ و بلوچستان‌ است‌ كه‌ تاريخ‌ پيدايش‌ آن‌ به‌ پيش‌ از حكومت‌ نادرشاه‌ مي‌رسد. اين‌ شهر تا قبل‌ از نادر محل‌ناامني‌ بود و بخاطر راهزنان‌ اعتبار نداشت‌ .

نادر شاه‌ با سركوب‌ راهزنان‌ و ياغيان‌، اين‌ منطقه‌ را امن‌ نمود و باساختن‌ قلعه‌اي‌ آن‌ را آباد كرد. پس‌ از كشته‌ شدن‌ نادر، انگليسي‌ها به‌ منطقه‌ خاش‌ وارد شدند و در آنجا بناهايي‌ايجاد نمودند و به‌ مرور زمان‌ خاش‌ رو به‌ آباداني‌ و توسعه‌ گذاشت‌ و سيماي‌ شهري‌ يافت‌ .