جیرفت

جيرفت

شهرستان‌ جيرفت‌ در فاصله‌ 1375 كيلومتري‌ تهران‌، بين‌ دو رودخانه‌ در دشت‌ وسيعي‌ در دامنه‌ جنوبي‌رشته‌ كوه‌ بارز قرار گرفته‌ است‌.

آب‌ و هواي‌ آن‌ در نواحي‌ مرتفع‌ سرد و در قسمت‌هاي‌ پست‌ گرم‌ است‌. خرابه‌هاي‌شهر قديمي‌ جيرفت‌ در يك‌ كيلومتري‌ جيرفت‌ فعلي‌ (سبزواران‌) قرار دارد. بناي‌ اين‌ شهر را به‌ عهد دقيانوس‌نسبت‌ داده‌اند.