جهرم

جهرم

شهرستان‌ جهرم‌ تا تهران‌ 1158 كيلومتر فاصله‌ دارد. اين‌ شهر از مناطق‌ قديمي‌ ايران‌ است‌ و بنا به‌ روايتي‌در كنار شهر تاريخي‌ جهرم‌ كه‌ باني‌ آن‌ خورشه‌ (عامل‌ خلفاي‌ بني‌ اميه‌ در جهرم‌) ‌ ‌ است‌. آب‌ و هواي‌جهرم‌ گرم‌ و كوههاي‌ سفيدار در شمال‌ غربي‌ آن‌ كشيده‌ شده‌ است‌.