جاجرم

جاجرم

جاجرم را مي‏توان از جمله قديمي‏ترين سكونت گاه‏هاى بشر محسوب نمود. زيرا طى كاوش‏هاى انجام گرفته در اين منطقه آثارى بدست آمده است كه قدمت برخى از آن‏ها به بيش از پنج هزار سال قبل مي‏رسد و بيانگر آن است كه اين سرزمين يكى از زيست گاه‏هاى اوليه بشر بوده است. آثار به دست آمده در تپه پهلوان، حيدران و كلاته حسن جاجرم، كه غالباً قطعات سفال مي‏باشند، نشانگر ذوق و سليقه بالاى سازندگان آن بوده است.در زمان هخامنشيان جاجرم جزو ساتراپ پارت بود و وقتى اشكانيان به قدرت رسيدند به يكى از مراكز مهم تجارى تبديل شد، كه اين موقعيت را در زمان ساسانيان نيز حفظ كرد. مردم جاجرم در سال 31 هجرى قمرى به اسلام گرويدند و در قرن دوم هجرى در جريان قيام بر ضد امويان شركت نمودند. اين منطقه در دوره سلجوقيان از اهميت فراوانى برخوردار بود، ولى پس از حمله مغول‏ها صدمات زيادى ديد. مردم جاجرم در جريان قيام سربداران به آن‏ها پيوستند و جاجرم را به يكى از كانون‏هاى اصلى سربداران تبديل كردند. در زمان تسلط ازبكان بر ماوراءالنهر، كه هم زمان با قدرت گرفتن صفويان در ايران بود، جاجرم يكى از مراكز منازعات طرفين بود. اين سرزمين در دوره افشاريان و بعدها در دوره قاجاريان از جمله مكان‏هايى بود كه حكام محلى در جريان زد و خوردهاى خود آن را مورد تعرض قرار مي ‏دادند. امروزه با احداث كارخانجات صنعتى از جمله كارخانه توليد آلومينا در جاجرم، اين شهرستان به يكى از مراكز مهم صنعتى استان خراسان شمالى تبديل شده است و داراى موقعيت ممتازى در كشور است.