تویسرکان

تويسركان

تويسركان‌ در فاصله‌ ۳۹۵ كيلومتري‌ تهران واقع‌ شده‌ است‌. اين‌ شهرستان‌ به‌ علت‌ استقرار در فضاي‌ كوهستاني‌ و مرتفع‌ آب‌ و هواي‌ سرد در زمستان‌ و معتدل‌ در تابستان‌ دارد. شهر قديمي‌ «رودآور» مشتمل‌ بر سه‌قصبه‌ «توي‌» و «سركان‌» و «شكان‌» بود. اين‌ شهر پس‌ از حمله‌ مغول‌ اهميت‌ خود را از دست‌ داد و مردم‌ آن‌ به‌قصبه‌ «توي‌» روي‌ آوردند و بندريج‌ آنجا را آباد كردند. تويسركان‌ فعلي‌ همان‌ قصبه‌ «توي‌» قديمي‌ است‌. سركان‌ به‌فاصله‌ ۱۰ كيلومتري‌ شمال‌ غرب‌ تويسركان‌ هنوز پابرجاست‌ و اكنون‌ نيز يكي‌ از شهرهاي‌ شهرستان‌ تويسركان‌ است‌. آرامگاه‌ حضرت‌ حَبقوق‌ نبي‌ (ع‌) در نزديكي‌ اين‌ شهر قرار دارد كه‌ ۷۰۰ سال‌ قبل‌ از ميلاد در آنجا مي‌زيسته ‌است‌. كاوش‌هاي‌ باستان‌ شناسي‌ در اطراف‌ اين‌ بقعه‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ اين‌ منطقه‌ در آن‌ عصر آباد بوده‌ است . ‌