تاکستان

تاکستان

تاكستان‌ امروزي‌ كه‌ در گذشته‌ سياده‌ يا سيادهن‌ ناميده‌ مي‌شد، سابقه‌ تاريخي‌ طولاني‌ دارد و در دوران‌ساسانيان‌ نيز آباد و موقعيت‌ ممتازي‌ داشته‌ است‌. قطعات‌ گچبري‌ جالب‌ توجهي‌ از دوره‌ ساساني‌ در تپه‌ خندوواقع‌ در شمال‌ شرقي‌ تاكستان‌ كشف‌ شده‌ است‌. شهرستان‌ تاكستان‌ يكي‌ از قطب‌هاي‌ كشاورزي‌ استان‌ قزوين‌است‌ و در مسير جاده‌ اصلي‌ تهران‌ به‌ شمال‌ غربي‌ كشور واقع‌ شده‌ است‌.