بوئین زهرا

بوئين زهرا

اين شهرستان که در گذشته بخشي از شهرستان قزوين بود،در جنوب شهرستان قزوين قرار دارد و از شرق به استان تهران ، از غرب به شهرستان تاکستان و استان زنجان و از جنوب به استان مرکزي محدود مي شود. مرکز آن شهر بوئين زهرا است که بر سر راه ارتباطي شهريار به تاکستان قرار دارد.

در سال 1342 زلزله مهيبی در اين ناحيه رخ داد که هزاران نفر را به کام مرگ کشيد و يکی از فجيع ترين زلزله های تاريخ ايران به شمار می رود . بوئين زهرا در بستر فعاليت های اقتصادی نو در حال توسعه است.