بجنورد

بجنورد

شهرستان بجنورد تا تهران 701 كيلومتر فاصله دارد و در يك منطقه دشتى واقع شده است و آب و هواى معتدل كوهستانى دارد. اين شهر در اصل «بيژن گرد» تلفظ مي ‏شده است. «گرد» به معناى شهر و آبادى است و بجنورد به معناى «شهر بيژن» است. بجنورد قديمى در بالاى تپه در شمال غربى بجنورد فعلى واقع شده بود كه اكنون «ساربان محله» ناميده مي‏شود. تركيب قومى بجنورد متشكل از كرد و ترك مي‏باشد.