اندیشمک

انديمشك

شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان و در دامنه های جنوبی زاگرس واقع شده است و تا تهران 726 کیلومتر فاصله دارد. اندیمشک در کنار خرابه های شهر قدیم (لور) و (اری ترین) احداث گردیده. لور شهری آباد بود که جغرافی نویسی چون اصطخری و مقدسی از آن نام برده اند. گویا شهر لور و تا قرون وسطی آباد و پس از آن رو به ویرانی نهاده است. اندیمشک در دوره قاجار به وسیله حاج صالح خان مکری با ساختن قلعه ای اهمیت پیدا کرد و به نام صالح آباد نامیده شد، سپس به اندیمشک تغییر نام داد.

آثار مهم طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان اندیمشک:

  • چشمه های عین خوش و دهلران در 13 کیلو متری اندیمشک به اهواز

  • قلعه رزه اندیمشک و قلعه صالح آباد

  • گنبد های امیر یوسف، بابالنگ و امام رضا دیمی دوبندار

  • ویرانه های شهر ساسانی لور مربوط به دوره باستانی و اوایل اسلام

  • ویرانه های شهر عیلامی زعفران دشت در منگره

  • پل زال.

برگرفته از کتاب راهنمای ایرانگردی نوشته حسن زنده دل