الیگودرز

اليگودرز

شهرستان‌ اليگودرز تا تهران‌ 503 كيلومتر فاصله‌ دارد و در فضايي‌ مركب‌ از دشت‌ و دامنه‌ قرار گرفته‌ وآب‌ و هواي‌ معتدل‌ كوهستاني‌ دارد. رشته‌ كوه‌ اشترانكوه‌ و رودخانه‌ اليگودرز در اين‌ شهرستان‌ واقع‌ شده‌ است‌.پيش‌ از شكل‌گيري‌ شهر فعلي‌ اليگودرز، در محل‌ كنوني‌ آن‌ شهري‌ با همين‌ نام‌ وجود داشته‌ كه‌ به‌ علل‌نامعلومي‌ نابود شده‌ است‌. خانقاه‌ اين‌ شهرستان‌ در گذشته‌، مركز تعليمات‌ ديني‌ قزلباش‌ و درويشان‌ بوده‌ است‌.در كوه‌ها و تپه‌هاي‌ اليگودرز، آثاري‌ از قبيل‌، آجرهايي‌ مكعب‌ مستطيل‌ و ظروف‌ سفالي‌ مربوط‌ به‌ قرن‌ هفتم‌هجري‌ به‌ دست‌ آمده‌ است‌.