اسفراین

اسفراين

شهرستان اسفراين تا تهران 772 كيلومتر فاصله دارد. قسمتى از شهرستان اسفراين در دامنه كوه شاه جهان و قسمت ديگر آن در جلگه واقع شده و آب و هواى سردسيرى دارد. اسفراين جزو اولين كانون‏هاى استقرار اقوام آريايى پس از ورود به ايران است. در زمان اشكانيان اسفراين يكى از روستاهاى مهم نيشابور بود. اسفراين پس از تسلط اعراب بسيار آباد بود و در دوره بعد از اسلام عليرغم تهاجم و ويرانى نوسازى شد. اين شهر در اواخر قرن هشتم هجرى بار ديگر در اثر حمله تيموريان ويران شد. اسفراين در دوره صفويه، مورد حمله ازبكان قرار گرفت و در دوره افشار، شهر قديمى اسفراين به كلى ويران شد و مردم به محل فعلى شهر اسفراين كوچ كردند.