اردوباد

اُردوباد (ترکی آذربایجانی: Ordubad) دومین شهر جمهوری خودمختار نخجوان در جمهوری آذربایجان است. این شهر در کرانه شمالی میانه رود ارس و در فاصله ۹۴ کیلومتری شمال غربی از شهر تبریز قرار گرفتهاست. ارتفاع شهر نسبت به سطح آبهای آزاد ۹۴۸ متر است.

اردوباد در شمال فرورفتگیهای میانی ارس و دامنههای جنوبی کوهستان زنگهزور و وایوتسجور، از رشتهکوههای قفقاز کوچک قرار دارد. این شهر در روبروی شهر سیهرود ایران واقع شدهاست.

نام اردوباد تحریفشده اردوآباد است. این شهر در آغاز اردوگاه سربازان مغول و پس از آن شاهان ایلخانی ایران بود و به این خاطر اردوآباد نامیدهشد.

اردوباد در قدیم جزئی از ایران بود. در جنگهای ایران و عثمانی، شاه عباس صفوی، شهر اردوباد را به خاطر پایداری در برابر حملات ترکان عثمانی از پرداخت مالیات معاف کرد.

بعدها اردوباد بنابر مادهٔ یکم از قرارداد ترکمنچای (۱۲۴۳ ق) از ایران جدا و به دولت روسیه واگذار شد

شبکه کوچهکشی اردوباد از میدان مرکزی که مسجد جامع در آن است به شکل شعاعهایی شاخهشاخه شدهاست و از محلههایی همچون آماباراس، سرشهر، کوردتال، مینکس و اوچ ترنگی تشکیل شدهاست. آرامگاه عیوض، مسجد دلبر، و مسجد سرشهر که از سدهٔ هجدهم میلادی به جا ماندهاند از دیدنیها آن است.