آشخانه

آشخانه

شهر آشخانه مركز شهرستان مانه و سملقان است كه در غرب شهرستان بجنورد واقع شده و در گذشته يكى از بخش‏هاى چهارگانه بجنورد بود. اين منطقه به علت برخوردارى از چشمه‏ ها و رودخانه‏هاى پرآبى كه از كوه‏هاى آلاداغ سرچشمه مي‏گيرند يكى از مناطق عمده دامپرورى و كشاورزى است. وجه تسميه آشخانه عبارت از اين است كه چون اين منطقه در گذشته يكى از مراكز عمده توليد پوست و پشم منطقه بود بعدها به همين نام معروف گرديد. تاريخ اين منطقه با تاريخ بجنورد در هم آميخته و اكثر ساكنين آن را ترك‏ها و كردها تشكيل مي‏دهند.

در ناحيه‌ بيرجند آثاري‌ از زرتشتيان‌ نيز به‌ دست‌ آمده‌ است‌. از قرن‌ يازدهم‌هجري‌، يعني‌ از دوران‌ صفويه‌ به‌ بعد با رسميت‌ يافتن‌ مذهب‌ شيعه‌ و توجه‌ صفويان‌ به‌ امر تجارت‌ موجبات‌آباداني‌ آن‌ فراهم‌ شد بطوريكه‌ اين‌ شهر به‌ يك‌ مركز حكومت‌ ناحيه‌اي‌ تبديل‌ شد. اين‌ شهر در حال‌ حاضر يكي‌ ازشهرهاي‌ مهم‌ جنوب‌ خراسان‌ و مركز تجاري‌ و اقتصادي‌ آن‌ است‌.