آخال

آخال:

آخال یکی از استانهای ترکمنستان است.
مرکز این استان شهر عشقآباد بزرگترین شهر ترکمنستان است.